Gebruikersvoorwaarden en privacy-beleid

Versie 1.0: Open testfase MEDEA (september-oktober 2016). Deze versie zal worden aangepast bij de officiële lancering van het platform. Alle gebruikers worden hiervan op de hoogte gesteld.

1. Gebruik

1.1 Deelname aan de open testfase

Wat houdt jouw deelname in?

Welke gegevens worden er verzameld?

1.2 Gebruik van gegevens uit de MEDEA-databank

Vertrouwelijke informatie & geheimhouding tijdens open testfase

2. Privacy

2.1 Bescherming van jouw privacy

2.2 Toegang tot jouw gegevens

Toegang tot MEDEA-data volgens gebruikersrol

2.3 Jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

3. Disclaimer

4. Verdere vragen?


Het MEDEA-platform maakt deel uit van een gelijknamig onderzoeksproject gelanceerd aan de Vrije Universiteit Brussel. Het MEDEA-project heeft als doel de archeologische metaaldetectievondsten in Vlaanderen digitaal te ontsluiten. Zo hopen de VUB-onderzoekers niet alleen deze ondergewaardeerde vondstcategorie beter toegankelijk te maken voor geïnteresseerde onderzoekers, erfgoedmedewerkers en liefhebbers, maar ook de belangrijke bijdrage van hobbydetectoristen beter te belichten. Het MEDEA-platform biedt hen de mogelijkheid om vondsten en kennis hieromtrent te delen via een publiek toegankelijke databank.

Het MEDEA-platform is nog volop in ontwikkeling, maar we stellen deze tussentijdse versie graag open voor gebruik door vrijwilligers, om feedback ter verbetering van het platform te verzamelen tijdens een  open testfase (gedurende september-oktober 2016).

Samenvattend worden jouw gegevens voor twee doeleinden gebruikt: onderzoek en ontsluiting van archeologische metaaldetectievondsten.

Als gebruiker van het MEDEA platform tijdens de open testfase werk je vrijwillig mee aan het MEDEA onderzoeksproject waarbij volgende rechten en plichten gelden. Om te kunnen gebruik maken van het platform en deel te nemen aan het MEDEA onderzoeksproject dien je akkoord te gaan met deze voorwaarden.


1. Gebruik

1.1 Deelname aan de open testfase

Jouw deelname aan het MEDEA project is vanzelfsprekend  vrijblijvend en uit vrije wil. Je hebt het recht om op elk moment, zonder dat je hiervoor een reden moet opgeven, je medewerking stop te zetten. Dit kan heel eenvoudig door contact op te nemen met de systeemadministrator van MEDEA: Pieterjan Deckers (Vakgroep Kunstwetenschappen en Archeologie, SKAR, VUB).

Daarenboven kan je ons uitdrukkelijk verzoeken om jouw persoonsgegevens die we verzamelen tijdens de testfase in te kijken, te  corrigeren of te verwijderen (zie onderdeel 2.3). Om deel te kunnen nemen geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent bij aanvang van jouw deelname. Indien je nog geen 16 jaar of ouder bent, heb je de uitdrukkelijke toestemming van (één van) je ouders of voogd nodig om te kunnen deelnemen.

Wat houdt jouw deelname in?

Als deelnemer aan de open testfase krijg je toegang tot het MEDEA platform na goedkeuring van jouw registratie. De open testfase loopt gedurende de periode september en oktober 2016. Tijdens de testfase zal je gevraagd worden naar feedback over de huidige testversie van het MEDEA platform. We doen dit via maximaal 2 korte online vragenlijsten en via een online feedbackformulier op het MEDEA platform waar je altijd met opmerkingen en vragen terecht kan.

Als deelnemer geef je de partners van het MEDEA project het recht om zonder vergoeding deze feedback te gebruiken voor de ontwikkeling van het MEDEA platform en aanverwante diensten en deze te gebruiken in onderzoekspublicaties en -presentaties. De verzamelde feedback op het MEDEA-platform wordt na afloop van de analyse van deze resultaten (ten laatste eind november 2016) geanonimiseerd. In onderzoekspublicaties en -presentaties zal individuele feedback anoniem worden weergegeven.

Welke gegevens worden er verzameld?

Tijdens jouw gebruik van het MEDEA platform tijdens de open testfase worden er een aantal gegevens verzameld:

1.2 Gebruik van gegevens uit de MEDEA-databank

Vertrouwelijke informatie & geheimhouding tijdens open testfase

Tijdens jouw deelname aan de open testfase zal je vertrouwelijke informatie te zien krijgen, nl. vondst- en persoonsinformatie die andere deelnemers in het kader van het testen van het MEDEA platform hebben gedeeld.

Wie deelneemt aan de open testfase verbindt zich ertoe om bovenvermelde informatie niet te gebruiken voor andere doeleinden dan het testen van het platform zelf en al het mogelijke te doen om deze informatie te beschermen en te voorkomen dat anderen onrechtmatig toegang krijgen tot deze informatie.

Deze onderlinge afspraak blijft van kracht tot de officiële lancering van MEDEA platform waarbij nieuwe gebruikersvoorwaarden zullen worden voorgesteld. We geven ter info in het volgende onderdeel al mee, hoe we het gebruik van MEDEA-gegevens dan graag willen regelen.

Gebruik van gegevens na officiële lancering van het platform

We voorzien dat na de officiële lancering van het MEDEA platform vondstgegevens worden gepubliceerd onder de volgende licentie: ‘Creative Commons Naamsvermelding NietCommercieel 4.0 Internationaal’ (CC BY NC 4.0). Deze licentie staat de gebruiker toe om het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren en om afgeleide werken te maken, voor niet-commerciële doeleinden.

Afhankelijk van het gebruik zullen de volgende principes gelden:

Bij verwijzing naar een individuele vondst in een publicatie wordt verwezen naar het MEDEA-platform, inclusief het unieke volgnummer van de vondst in kwestie (URI). Met publicatie bedoelen we het openbaar maken van de vondstinformatie in elke mogelijke vorm. Bij digitale publicatie wordt bijkomend het webadres naar de vondst toegevoegd. Bij meer algemeen gebruik van MEDEA-gegevens (bijv. kwantitatieve verwerking, weergave van vindplaatsen op een spreidingskaart, …) wordt verwezen naar het MEDEA-platform.

Bij voorkeur stel je de systeemadministrator van MEDEA op de hoogte van onderzoekspublicaties die gebruik maken van MEDEA-gegevens. Een verwijzing naar deze onderzoekspublicatie kan dan opgenomen worden op de MEDEA-blog.


2. Privacy

2.1 Bescherming van jouw privacy

Het MEDEA platform en de onderliggende database wordt beheerd door SKAR, Vakgroep Kunstwetenschappen en Archeologie, aan de Vrije Universiteit Brussel (Pleinlaan 2, 1050  Brussel).  

Tijdens de open testfase wordt zoals eerder aangegeven ook informatie verzameld over jouw beleving en gebruik van het MEDEA platform. Deze feedback wordt verwerkt door onderzoekscentrum SMIT, Studies over Media, Informatie en Telecommunicatie, eveneens aan de Vrije Universiteit Brussel (Pleinlaan 9, 1050 Brussel).

SKAR en SMIT verwerken jouw feedback en gegevens in overeenstemming met de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992 (oftwel de Privacywet). Meer informatie hierover kan je altijd vinden op www.privacycommision.be.

Je geeft ons wel de toestemming om

2.2 Toegang tot jouw gegevens

Graag geven we je ook nog een woordje uitleg over de personen, bedrijven of organisaties die toegang zullen hebben tot jouw persoonsgegevens, feedback op het platform en vondstfiches om zo misverstanden te voorkomen.

  1. Onderzoekers en/of werknemers van de MEDEA partners en de onderaannemer verantwoordelijk voor ontwikkeling: Dit gebeurt uitsluitend indien ze deze toegang nodig hebben voor de beschreven doeleinden. Naast SKAR en SMIT, is ook PACKED (Expertisecentrum Digitaal Erfgoed) partner in het MEDEA project.
  2. Werknemers van de ontwikkelaar waarmee we samenwerken in het kader van MEDEA: Ontwikkelaar WeConnectData ontwikkelt het MEDEA platform in opdracht van de partners. Toegang is beperkt tot wat nodig is voor deze ontwikkelingsopdracht.
  3. Gebruikers van het MEDEA-platform: Andere gebruikers van het MEDEA-platform hebben toegang tot bepaalde persoonsgegevens en vondstinformatie naar gelang hun rol (zie hieronder: toegang tot MEDEA volgens gebruikersrol)
  4. Publieke overheden of regulerende organen:
  1. Uitwisseling met Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE): Wanneer het definitieve MEDEA-platform volledig operationeel is, zal vondstinformatie bij publicatie op het MEDEA platform ook doorgegeven worden aan het Agentschap Onroerend Erfgoed voor opname in de Centrale Archeologische Inventaris (CAI). De naam van de persoon die de vondst meldde, wordt enkel doorgegeven als die daar toestemming voor gaf. Tijdens de open testfase gebeurt deze data-uitwisseling tussen MEDEA en CAI niet.
  2. Naast de uitwisseling met AOE kan het zijn dat er uitzonderlijk toegang moet verleend worden aan publieke overheden of regulerende organen in het geval van dwingende rapporteringsverplichtingen (bv. de computer crime-unit van de federale politie die ons verplicht om gebruikersgegevens door te sturen in geval van misbruik)

Toegang tot MEDEA-data volgens gebruikersrol

Op MEDEA maken we onderscheid tussen volgende gebruikers van het platform

De rol van validator of vondstexpert (al dan niet met onderzoekersstatuut) kan men enkel verkrijgen mits goedkeuring van de systeemadministrator, een laatste rol voorbehouden voor de projectpartners van het MEDEA-project.

Voor toegang tot de informatie van (niet eigen) vondsten geldt het volgende:

Bezoekers van MEDEA, metaaldetectoristen en vondstexperts zonder onderzoeksstatuut die MEDEA-lid zijn, hebben toegang tot gepubliceerde vondstfiches, maar niet de exacte locatie van de vondst. De naam van de persoon die de vondst meldde, wordt enkel verbonden aan de gepubliceerde fiche indien deze hier toestemming voor heeft gegeven.

Wanneer validatoren nagaan of een vondstfiche kan gepubliceerd worden, zien ze niet wie de vondst gemaakt heeft, noch de exacte locatie van de vondst. Voor gepubliceerde vondstfiches zien ze dezelfde gegevens als bezoekers van MEDEA en metaaldetectoristen die lid zijn van MEDEA.

Vondstexperts die lid zijn van MEDEA én een onderzoekersstatuut op MEDEA hebben, hebben toegang tot jouw gepubliceerde vondstfiches, inclusief de exacte locatie van de vondst. Jouw naam wordt enkel verbonden aan de gepubliceerde fiche indien je hier toestemming voor geeft.

Voor alle gebruikers die geen toegang hebben tot de exacte locatie van de vondst, wordt deze veralgemeend weergegeven. Op de vondstfiche is dat op gemeenteniveau, op de kaart is dat binnen een rechthoek van 7 bij 11 kilometer. Als je wel toegang hebt tot de exacte locatie van de vondst, wordt die op elk zoomniveau aangeduid door een rode pin.

2.3 Jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Via het platform kan je jouw persoonsgegevens inzien en wijzigen.

Je kan ook steeds jouw lidmaatschap van MEDEA beëindigen of de vondstinformatie die je tijdens de open testfase rapporteerde op het platform laten corrigeren of verwijderen. Dit kan door contact op te nemen met de MEDEA systeemadministrator, Pieterjan Deckers, verbonden aan de Vakgroep Kunstwetenschappen en Archeologie (SKAR, VUB) die instaat voor het beheer van de data

We vragen je wel op dat moment duidelijk jouw emailadres waarmee je geregistreerd bent op MEDEA en desgevallend de betrokken vondstnummers te vermelden. Eveneens vragen we je een kopie van jouw identiteitskaart toe te voegen. Op die manier zijn we zeker dat we geen gegevens verwijderen en/of aanpassen zonder dat je dit zelf wilt. 


3. Disclaimer

De vondstinformatie die je tijdens de open testfase invoert zullen we naar goed vermogen proberen te bewaren zodat deze beschikbaar blijft in latere versies van het platform. Helaas kunnen we dit niet 100% garanderen gezien het een testversie van het platform betreft. Als deelnemer aan de open testfase ben je dus op de hoogte dat de data die je invoert op het platform kan verloren gaan. De databeheerder is niet verantwoordelijk voor het verloren gaan van de op MEDEA ingevoerde informatie.


4. Verdere vragen?

Met al je vragen en/of opmerkingen over deze gebruikersvoorwaarden kan je altijd bij ons terecht:

Tussentijdse feedback over het MEDEA-platform zelf kan je melden via het feedbackformulier:

https://medea.weopendata.com/feedback 

Deze overeenkomst bevat alle goede afspraken die er tussen jou en ons bestaan in verband met de aangelegenheden die deze overeenkomst regelt en vervangt alle eventuele voorafgaande overeenkomsten tussen jou enerzijds, en SKAR anderzijds.